Crossway Tube Brush

Crossway Tube Brush

Crossway Tube Brush แปรงตีเกลียวสลับฟันปลา
นวัตกรรมใหม่ ของแปรงทำความสะอาดงานขัดที่ต้องการความแข็งแรง ขนแปรงเรียงตัวหนาแน่น ใช้ขัดทำความสะอาดท่อ สำหรับงานหนัก ขนแปรงแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้งานขัดท่อบอยเลอร์ ที่มีตะกรันติดหนาแน่น

Related Products


Copyright © 2022 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require